1. Hiệu trưởng: 

- Họ và tên: Tống Bá Đức

- Số điện thoại: 0978502994

2. Phó Hiệu trưởng: 

- Họ và tên: Lê Hiền Chiến

- Số điện thoại: 0942399322