1. Chủ tịch:

- Học và tên: Vũ Thị Hoài Phương

- Số điện thoại: 0979284576

2. Ủy viên BCH:

- Lê Việt Phương

- Nguyễn Trường Sơn